ISO-certifiering

STENBERGS_FASAD_120815-280 2.jpg

Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

AB Sigfrid Stenberg levererar högre produktivitet till svensk verkstadsindustrin genom försäljning och leverans av maskin-, automations- och verktygslösningar med tillhörande tjänster.

AB Sigfrid Stenberg är ISO-certifierat vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor.

Stenbergs har sedan 2005 varit certifierade enligt standarden ISO 9001:2015. Sedan 2010 är vi även certifierade enligt standarden ISO 14001:2015.

Vill du kika på vårt certifikat kan du ladda ner det här. 

Läs mer om ISO-certifiering.

 

Vår kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med kunderna och våra kvalitetsmål är väl förankrade
hos våra medarbetare. Vi arbetar gemensamt för att kvaliteten på våra produkter och tjänster alltid
ska motsvara kundernas krav och förväntningar. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och
eftersträva att erbjuda tekniska lösningar som är anpassade för varje kunds specifika behov.
Detta ska vi uppnå genom att:

 

 • Försäkra oss om vilka krav som kunderna ställer på våra produkter och tjänster
 • Försäkra oss om att vi kan uppfylla ställda krav
 • Ständigt arbeta för att utveckla vår kompetens och våra arbetsmetoder

Vår miljöpolicy

Vi grundar vår verksamhet på tanken om ett miljömässigt uthålligt samhälle.
Vi gör det genom: 

 

 • Att i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn och genom ständiga 
  förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
 • Att uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter, föreningar och
  organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
 • Att öka vår kompetens inom miljöområdet och genom vårt engagemang i miljöfrågor
  påverka våra leverantörer och kunder.

Vår arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.
Detta uppnår vi genom att:

 

 • Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och
  föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Våra medarbetare ska ha erforderlig utbildning för de arbetsuppgifter som utförs.
 • Vi minimerar arbetsmiljörisker och bär erforderlig skyddsutrustning när så krävs.
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador,
  minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

ett rekommenderat företag!

 Etisk kvalitetsmärkning R-licens

AB Sigfrid Stenberg har blivit rekommenderade på grund av sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos AB Sigfrid Stenberg.

Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.

Sekretesspolicy

AB Sigfrid Stenberg värnar om att skydda och respektera din sekretess.

Denna policy utgör grunden för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Läs det följande noggrant för att förstå våra åsikter om och praxis för din personliga information och hur vi behandlar den.

 

INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats www.stenbergs.se. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen eller förfrågan om våra tjänster. Vi kan också be om din information när du anmäler dig till våra event eller skickar förfrågan om våra produkter.

Om du kontaktar oss sparar vi den korrespondensen.

Vi kan även be dig delta i undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver svara på dem.

Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata och resurserna som du bereder dig åtkomst till.

IP-ADRESSER

Vi kan samla in information om din dator, inklusive om tillgängligt din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och mönster när de surfar och identifierar vanligtvis inte individer. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnad av våra användnings- och tjänstevillkor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.

COOKIES

På denna webbplats använder vi olika verktyg för att mäta och analysera information om besök på webbplatsen. I det syftet använder vi din IP-adress (en serie siffror som identifierar en dator på Internet) för att bland annat samla in information om Internettrafik och information om din webbläsartyp och dator. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen.

Dessutom används cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen känner cookien av att det är ett återbesök. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att identifiera dig på tredjepartswebbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie installeras. Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på "hjälp" i webbläsarmenyn.

PLATS FÖR LAGRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Informationen som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på säkra servrar. I de fall då vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår webbplats, alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information om dig på följande sätt:

För att se till att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.

För att tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Om du tillhandahåller oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Vi kan också använda din information, eller tillåta tredje parter att använda din information, för att tillhandahålla dig information om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig och vi eller de kan kontakta dig om detta via e-post, post eller telefon.

Om du är en befintlig kund kontaktar vi endast dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig.

Om du är en ny kund, och vi tillåter tredje parter att använda din information, kontaktar vi (eller de) endast dig elektroniskt om du har samtyckt till detta.

Under event kan det förekomma att det fotograferas, om du ej vill vara med på bild kontakta oss på info@stenbergs.se.

Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte, så kontakta oss på info@stenbergs.se.

RÖJANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan röja din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, våra slutliga holdingbolag och deras dotterbolag.

Vi kan röja din personliga information till tredje parter:

I händelse av försäljning eller köp av företag eller tillgångar, då vi kan röja din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av ett sådant företag eller tillgångar.

Om vårt företag eller en väsentlig del av företagets tillgångar förvärvas av en tredje part, då personlig information om kunderna är en av tillgångarna som överlåts.

Om vi har en skyldighet att röja eller dela med oss av personlig information för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet som tillhör AB Sigfrid Stenberg., våra kunder eller andra. Detta omfattar att utbyta information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och reducera kreditrisker.

DELNING AV INFORMATION

Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar som ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer och som inte på annat sätt är offentligt tillgänglig. AB Sigfrid Stenberg säljer inte eller leasar ut din personliga information. Vi röjer ingen specifik personlig information som du skickar till oss om dig på ett sätt som kopplar samman dig med den personliga informationen, förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda omständigheter, som när vi i god anda anser att lagen kräver det eller vid de särskilda omständigheter som beskrivs nedan. Följande beskriver några av de sätt på vilka din personliga information kan röjas.

Vi kan även dela den personliga information som vi samlar in tillsammans med andra enheter, t.ex.:

Oberoende tjänsteleverantörer, t.ex. företag som tillhandahåller värdepapperisering.

Myndigheter och lagupprätthållande tjänstemän.

Andra organisationer, med ditt samtycke.

Andra organisationer, i enlighet med vad som är tillåtet i lag.

Genom att begära mer information ger du oss tillstånd att överföra din personliga information till sponsorn så att denne kan tillmötesgå din begäran. I många instanser delar vi bara med oss av din e-postadress.

SKYDDA KUNDINFORMATION

Vi beviljar endast åtkomst till icke-offentlig personlig information om dig till företagsanställda och anslutna och icke-anslutna tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla eller erbjuda dig produkter och tjänster, bearbeta och serva dina konton och administrera vår verksamhet.

Förutom under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy hålls din personliga information konfidentiell. Dessutom använder vi fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som följer tillämpliga standarder för att skydda denna personliga information. Vissa lagar kan begränsa delningen av din icke-offentliga personliga information ytterligare.

Vi kan även röja information i särskilda fall när vi har anledning att tro att röjandet av denna information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som bryter mot användningsvillkoren eller tjänstevillkoren eller som orsakar skada på eller stör (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, våra kunder eller någon annan.

Vi kan röja eller bereda oss åtkomst till kontoinformation när vi i god anda anser att lagen kräver det.

TREDJE PARTER OCH SAMLAD INFORMATION

Då och då kan du ges möjligheten att ta emot material eller särskilda erbjudanden från tredje parter. Om du väljer att ta emot information från dessa tredje parter kommer vi att (med ditt tillstånd) dela med oss av ditt namn och din e-postadress till sådana tredje parter. Vi kan även hålla reda på vilka delar av webbplatsen som användare besöker och annan statistik, och samla denna information för att kunna skapa en bättre upplevelse för våra webbplatsanvändare. Allt detta görs utan kännedom om ditt namn eller annan personlig information för att beskriva våra besökare och tjänster för potentiella partner, annonsörer eller andra tredje parter och för andra lagenliga syften.

DINA RÄTTIGHETER

Vi behandlar endast din personliga information i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information för sådana syften eller röja din information till en tredje part för sådana syften. Du kan när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på info@stenbergs.se.

ÅTKOMST TILL INFORMATION

Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig rätt till åtkomst av information som lagras om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med den lagstiftningen.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Alla eventuella ändringar som vi gör i sekretesspolicyn i framtiden kommer att anslås på denna sida.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och begäranden angående denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till info@stenbergs.se.